• faktura igjen
  Fellesutgift på din faktura fra LiBiR

  Les her for mer informasjon om gebyret 

  Read more

 • app

  Vi er stolte av å kunne presentere vår nye renovasjons app.
  Les mer om den her

 • kildesorteringstyper

     Hvilken kildesorteringstype er du?

     Hvem av disse typene er du egentlig? Få svaret her!

 • gjennvinning

Kunngjøring, Tildeling av enerett til IATA IKS i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 2-3

Bakgrunn:

Avfallsbransjen har gjennomgått en stor utvikling og omveltning siden LiBiR ble opprettet. Endringer i rammebetingelser og nye lover og forskrifter skjer fortløpende. 

Returkraft, IATA, SMG, RTA og LiBiR har av sine eierkommuner fått i oppgave å løse ulike lovpålagte oppgaver knyttet til innsamling og behandling av husholdningsavfall innen det
geografiske området som eierkommunene representerer. Alle er offentlige oppdragsgivere iht FOA § 1-2 bokstav c) og d). Eierkommunene har en forpliktelse etter forurensningslovens
bestemmelser til å sørge for at det er en forsvarlig behandling av avfallet.

Returkraft har et behov for mer restavfall fra husholdningene til sitt anlegg. IATA IKS har en kontrakt for behandling av restavfall som går ut i slutten av dette året. IATA IKS har også et biogassanlegg hvor det er ønskelig å få tilgang til mere matavfall med en brukelig kvalitet.

Biogassanlegget til IATA IKS er et lukket anlegg for anaerob behandling av matavfall, og det er ingen utslipp til atmosfære som kan påvirke det ytre miljø.

De oppgavene som disse omtalte lovpålagte forpliktelser medfører, har selskapene ønske om å overføre til hverandre. Dette inngår som ledd i en hensiktsmessig organisering av gjennomføringen av disse oppgaver. Det er foreslått å inngå avtaler mellom Returkraft og IATA IKS, og avtaler mellom IATA IKS og tre eiere av Returkraft som også er avfallsselskaper i regionen.

Hvis IATA endrer sin logistikk ved å kjøre restavfall til Returkraft, oppstår det ledig kapasitet motsatt vei. Dette kan dekkes opp ved at IATA mottar matavfall fra SMG, LiBiR og RTA. I tillegg har IATA et deponi som skal lukkes i Nome kommune hvor det er behov for aske.

En slik løsning vil kunne gi en miljømessig god behandling og transport av avfallet. 

For å få dette til må det inngås 5 avtaler. 3 avtaler om levering av matavfall fra LiBiR, RTA og SMG til IATA. 2 avtaler mellom IATA og Returkraft om henholdsvis levering av restavfall og aske. Avtalene er avhengige av hverandre slik at alle må tiltres før hver enkelt er gyldig.

Leveringsavtalene som eierselskapene har med Returkraft utløper i 2030. Det er ønskelig at «IATA avtalen» har samme løpetid, dvs 12 år, men at det splittes i en 6 års avtale med en 6 års opsjon for leverandørene. Ved bruk av opsjonen gjelder samme krav om at alle 5 avtalene må forlenges.

Alle avtalene forutsetter at det kompenseres gjennom en kostnadsdekning basert på selvkostprinsippet nedfelt i forurensingsloven §34, avfallsforskriften kap. 15, og Miljødirektoratets veileder.

 

Tildeling av enerett til IATA IKS i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3

LiBiR IKS er tildelt enerett til å behandle husholdningsavfall og avløpsslam fra eierkommunene Lillesand og Birkenes. Denne enerett er tildelt i henhold til regelverket i forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3.

Styret i LiBiR har besluttet å anbefale at selskapet IATA IKS få enerett til behandling av matavfall fra husholdningene i LiBiR`s eierkommuner.

Bakgrunnen for denne tildelingen er å få en bedre miljømessig behandling av matavfallet.

Denne enerett kunngjøres ved at vedtaket i saken tas inn på LiBiR IKS sine hjemmesider.

Dermed vil tildelingen av enerett oppfylle vilkårene i lov om offentlige anskaffelser og unntaksbestemmelsen i Forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 (2) bokstav h) som gir en hjemmel for direkte tildeling av oppdrag fra eierkommuner/LiBiR IKS til IATA IKS. Virkningene av dette blir bl.a. at IATA IKS blir å anse som en offentlig oppdragsgiver iht. dette regelverket og dermed må IATA IKS følge lov om offentlige anskaffelser for sine egne anskaffelser.

VEDTAK i Representantskapet

Representantskapet i LiBiR vedtar å inngå en avtale med IATA IKS om behandling av matavfallet for LiBiR. Styreleder og daglig leder gis de nødvendige fullmakter til å inngå avtale.

Representantskapet vedtar å tildele enerett til behandling av matavfall fra husholdningene iLiBiR`s eierkommuner til IATA, jmf anskaffelsesforskriften §1-3 bokstav h. Eneretten gjelder fra 1. okt 2018 til 1 okt. 2024, med opsjon for LiBiR til å forlenge med ytterligere 6 år.

Det forutsettes at det tildeles enerett for behandling av matavfall fra RTA og SMG hos IATA, og at det tildeles enerett for behandling av husholdningsavfall og aske mellom IATA og Returkraft